Wersja 1.0, Data: 12 luty 2020 r.
Regulamin użytkowania, publikowania i korzystania z zasobów Platformy Edukacja Regionalna
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy regulamin określa:
zasady przyjmowania do publikacji oraz publikowania zasobów edukacyjnych na Platformie Edukacja Regionalna;
zasady korzystania przez Użytkowników z zasobów edukacyjnych zgromadzonych na ww. Platformie;
prawa i obowiązki Administratora Platformy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
zasady ochrony danych osobowych;
zasady określające zakres odpowiedzialności Administratora Platformy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
Platformie – należy przez to rozumieć środowisko informatyczne utworzony i dedykowane głównie nauczycielom edukacji regionalnej, dostępne pod adresem www.edukacjaregionalna.pl, udostępniające Zasoby oraz umożliwiające wymianę wiedzy;
Administratorze Platformy – należy przez to rozumieć Leszka Czyż – nauczyciela historii i edukacji regionalnej;
Zasobach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały edukacyjne lub metodyczne służące wspieraniu procesu edukacji, oraz inne dokumenty, produkty i aplikacje opublikowane w ramach Platformy;
Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która po akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po przejściu procedury rejestracyjnej publikuje Zasoby lub korzysta z Zasobów publikowanych w ramach Platformy. Użytkownikiem Platformy może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak też osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, przy czym za działania tej ostatniej odpowiadają jej opiekunowie prawni;
Haśle – należy przez to rozumieć poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi i przez niego zdefiniowany, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy;
Ustawie – Prawo autorskie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204);
§ 3.
Platforma dostępna pod adresem www.edukacjaregionalna.pl ma na celu podniesienie kompetencji Użytkowników w dziedzinie nauk historycznych i społecznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii, a przede wszystkim stworzenie bazy materiałów dydaktycznych pomocnych w procesie nauczania o regionach Polski.
Korzystanie z Platformy przez Użytkowników jest nieodpłatne.
Rejestracja na Platformie i świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 4.
Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Platformy wymaga przejścia procedury rejestracyjnej obejmującej: zdefiniowanie Loginu (adresu poczty elektronicznej Użytkownika), hasła, podanie imienia i nazwiska.
Użytkownik dokonujący rejestracji na Platformie wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Ukończenie procedury rejestracyjnej i zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na udostępnianiu Użytkownikom przez Administratora zasobów zgromadzonych na Platformie. Umowa może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdym czasie i bez podania przyczyn poprzez usunięcie konta Użytkownika z Platformy.
Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym jeżeli wykorzysta on konto w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
Ochrona danych osobowych
§ 5.
Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych (w szczególności danych, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu) przez Administratora Platformy. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do ukończenia procedury rejestracyjnej i do skorzystania z funkcji dostępnych w ramach Platformy.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu rejestracji na Platformie, zapewnienia prawidłowego działania Platformy, umieszczenia i korzystania z Zasobów umieszczonych na Platformie, obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną przez Użytkowników oraz prowadzenia statystyk Platformy.
Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Użytkownikowi przysługują prawa, o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu do danych osobowych, które jej dotyczą w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, w których takie ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa.
Prawa i obowiązki Administratora Platformy
§ 6.
Administrator Platformy zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w jej funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, awarią bądź wadliwym działaniem łączy i sieci telekomunikacyjnych, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub zachowaniem osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one zmianę lub utratę danych.
Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za treść publikowanych Zasobów oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) mogą być zamieszczone w publikowanych Zasobach. Administrator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte. Administrator Platformy nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę treści stron internetowych, do których znajdują się odwołania (linki).
Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu Użytkownika lub hasła do Platformy.
Administrator Platformy zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Platformy w dowolnym czasie oraz czasowego ograniczenia lub zaprzestania usługi dostępu do Platformy, w szczególności w razie potrzeby wprowadzenia nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników. Administrator Platformy nie ponosi wówczas odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Platformy lub niedogodności w jego użytkowaniu.
Wymagania techniczne Platformy
§ 7.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy są następujące:
Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci Internet. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki cookies oraz technologie JavaScript oraz Flash. Administrator Platformy zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
Platforma pozyskuje informacje o adresie IP oraz domenie Użytkownika. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych i technicznych.
Zasady publikacji Zasobów edukacyjnych w ramach Platformy
§ 8.
Publikacja następuje po przejściu przez Użytkownika procedury rejestracyjnej i przesłaniu przez niego Zasobów.
Każdy Użytkownik dysponuje własnym, niepowtarzalnym loginem i hasłem do konta, które nie może być udostępniane osobom trzecim.
Podstawą publikacji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 9.
Publikowane na Platformie mogą być jedynie Zasoby, które:
zawierają treści edukacyjne lub metodyczne wspierające proces edukacji;
odpowiadają obowiązującej w chwili publikacji podstawie programowej kształcenia ogólnego lub dotyczą zagadnień istotnych z punktu widzenia edukacji;
nie stanowią materiałów promocyjnych, odpłatnych usług Użytkowników, nie stanowią również jakichkolwiek innych materiałów reklamowych;
są kompletne, to znaczy stanowią merytoryczną i użytkową całość oraz nie zawierają odniesień do materiałów udostępnianych poza Platformą na zasadach komercyjnych;
w przypadku cytowania zawierają informację o autorze i źródle cytatu.
Zasoby muszą zawierać imię i nazwisko ich autora/autorów.
Zasoby nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem bądź treści naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich. Publikowane treści nie mogą w szczególności zawierać wulgaryzmów, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej bądź na tle seksualnym, propagować przemocy, jak również zawierać treści erotycznych i pornograficznych.
§ 10.
Administrator Platformy udostępnia narzędzie do publikacji Zasobów Użytkowników.
Użytkownicy publikują Zasoby oraz dokonują opisu ich kategorii za pomocą narzędzia do publikacji Zasobów udostępnionego w ramach Platformy. Do publikacji Zasobów jest konieczna akceptacja przez Administratora Platformy.
Administrator Platformy dokonuje oceny spójności i zgodności Zasobów z warunkami określonymi w § 9. Administrator Platformy ma prawo do natychmiastowego przerwania publikacji i udostępniania Zasobów w szczególności, gdy powstaje uzasadnione podejrzenie, że publikowane Zasoby naruszają prawa osób trzecich.
Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji Administratora Platformy, o której mowa w ust. 3, niezwłocznie po jej podjęciu drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w momencie rejestracji.
Administrator Platformy ma prawo do zmiany opisu kategorii Zasobów, określonego przez Użytkownika.
Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji Administratora Platformy w sprawie zmiany opisu kategorii Zasobów niezwłocznie po jej podjęciu, drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w momencie rejestracji.
§ 11.
Każdy opublikowany Zasób zawiera opcję „zgłoś błąd”, co oznacza, że Użytkownik ma prawo zgłosić błąd w Zasobie, opublikowanym przez innego Użytkownika.
Do czasu usunięcia błędu przez autora Zasobu, publikacja Zasobu może zostać cofnięta przez Administratora Platformy.
§ 12.
Za publikację Zasobów w ramach Platformy Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
Materiały publikowane na Platformie mogą zawierać komponenty tekstowe, graficzne (zdjęcia, znaki graficzne, schematy, itp.) oraz audiowizualne.
Administrator Platformy przekaże publikowane Zasoby na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Zasady korzystania z Zasobów
§ 13.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów publikowanych w ramach Platformy zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.
Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Platformy lub korzystanie z jej funkcji. Administrator Platformy może bez wcześniejszego powiadomienia podjąć wszelkie stosowne działania, włącznie z żądaniem odszkodowania lub zawieszeniem świadczenia usług w stosunku do Użytkownika, którego działanie jest szkodliwe lub w inny sposób narusza warunki niniejszego Regulaminu.
Użytkownik nie może czerpać żadnych korzyści majątkowych (pośrednio lub bezpośrednio) z Zasobów umieszczonych na Platformie.
§ 14.
Zasoby własne Edukacji Regionalnej, które stanowią utwór w rozumieniu Ustawy – Prawo autorskie, szata graficzna Platformy oraz wybór i układ prezentowanych treści chronione są Prawem autorskim.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, o których mowa w ust. 1.
Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów własnych Edukacji Regionalnej publikowanych na Platformie stanowiących utwór w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy – Prawo autorskie. Prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych na Platformie stanowiących utwór przysługuje w szczególności instytucjom oświatowym oraz szkołom w zakresie określonym w art. 27 i 28 Ustawy – Prawo autorskie.
Użytkownikowi, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w szkołach, przysługuje bezpłatne, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie prawo do korzystania z Zasobów publikowanych na Platformie stanowiących utwór, dla realizacji celów dydaktycznych lub edukacyjnych w tym w szczególności prawo do:
publicznego odtwarzania, czytania, przeglądania całości lub części Zasobu oraz innego, zgodnego z jego charakterem i przeznaczeniem rodzaju publicznego korzystania z Zasobu;
drukowania, kopiowania i zwielokrotniania fragmentu lub całości utworu w ilości koniecznej do realizacji zadań dydaktycznych i celów edukacyjnych.
rozpowszechniania kopii całości lub części Zasobu na zajęciach dydaktycznych lub w innych okolicznościach w trakcie wykonywania zadań dydaktycznych lub w celach edukacyjnych.
§ 15
W przypadku publikowania w ramach Platformy Zasobów stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy – Prawo autorskie przez Użytkowników i nie nabycia przez Administratora majątkowych praw autorskich do publikowanych Zasobów zastosowanie mają poniższe postanowienia.
Opublikowanie Zasobu na Platformie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że publikowany Zasób jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo autorskie, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone w czasie autorskie prawa majątkowe do publikowanego Zasobu, że publikowany Zasób nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich, jak również że nie istnieją prawne ani faktyczne ograniczenia uniemożliwiające udzielenie przez niego zgody na korzystanie z utworu przez osoby trzecie.
Publikując Zasób w ramach Platformy, Użytkownik udziela nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo oraz terytorialnie upoważnienia do korzystania z publikowanego Zasobu bez ograniczeń co do poszczególnych osób fizycznych lub prawnych (licencja otwarta).
Licencja udzielona przez Użytkownika obejmuje prawo do korzystania przez jakiekolwiek osoby trzecie z Zasobu w celach dydaktycznych lub naukowych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
publiczne odtwarzanie, czytanie, przeglądanie całości lub części Zasobu oraz inne, zgodne z jego charakterem i przeznaczeniem korzystanie z Zasobu;
drukowanie, kopiowanie i zwielokrotnianie w inny dowolny sposób fragmentu lub całości Zasobu w ilości koniecznej do realizacji celów korzystającego z Zasobu;
rozpowszechnianie kopii całości lub części Zasobu na zajęciach dydaktycznych lub w innych okolicznościach w trakcie wykonywania zadań dydaktycznych, w celach edukacyjnych lub prowadzenia badań naukowych;
rozpowszechnianie Zasobu w sieci Internet oraz w innych sieciach, w tym zamkniętych;
udzielanie dalszych licencji do korzystania z Zasobu na zasadzie licencji otwartej;
tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji Zasobu, udzielanie zezwoleń na tworzenie dalszych wersji, opracowań i adaptacji Zasobu, jak również udostępnianie tak powstałych wersji, opracowań i adaptacji Zasobu w szczególności na zasadzie licencji otwartej.
Udzielona licencja obejmuje również prawo do wykorzystania utworu do promocji Platformy lub jej każdorazowego właściciela, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności.
Publikując Zasób na Platformie Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z Ustawą – Prawo autorskie oraz że ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora dotyczących korzystania z Zasobu, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora od zgłaszanych roszczeń oraz naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę.
§ 16
Wszelkie roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej do Zasobów, które nie stanowią własności Administratora, w szczególności do Zasobów będących przedmiotem licencji, o której mowa w § 14 ust. 3, powinny być kierowane pod adresem Użytkowników, którzy opublikowali te Zasoby w ramach Platformy. Zasoby takie nie będą oznaczone jako zasoby własne Edukacji Regionalnej (nie będą posiadały znaku graficznego Platformy). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw własności intelektualnej do pozostałych Zasobów.
Reklamacje
§ 17
Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Administrator Platformy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@edukacjaregionalna.pl lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji).
Administrator Platformy rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Administrator Platformy powiadomi w tym terminie reklamującego e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).
Administrator Platformy nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych przez niego w ramach Platformy.
W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
Postanowienia końcowe
§ 18
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Platformie.
Administrator Platformy ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin staje się wiążący w terminie 14 dni od dnia opublikowania go na stronie Platformy.
Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
Niniejszy regulamin jest dostępny dla Użytkowników Platformy przez cały czas jej istnienia pod adresem internetowym www.edukacjaregionalna.pl

© 2020 Edukacja Regionalna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Created by Codertive.